image001z Güncel Mevzuat Programı

YasaBUL Mevzuat
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ


PRATİK BİLGİLER

 

* 1/1/2020 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR
* Amortisman Sınırı
* Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler
* Arızi Kazançlar İstisna Tutarı (GVK Md.80)
* Asgari Geçim İndirimi
* Bağış ve Yardımlarda Sınır
* Basit usulde ticari kazanç koşulları
* Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanacak İndirim Oranı (Enflasyondan Arındırma Oranı)
* Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
* Çevre Temizlik Vergisi Oranları
* Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
* Defter Tutma Hadleri
* Değer Artış Kazançları İstisna Tutarı (GVK Mük.Md.80)
* E Dönüşüm
* Emlak Vergisi Oranları
* Faaliyet Kodu Listesi
* Gecikme Zammı Oranları
* Geçici Vergi Oranları
* Gelir Vergisi Kanununun 94.Md.ne Göre Bazı Tevkifat Oranları
* Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanacağı İller
* Gelir Vergisi Tarifeleri (GVK Md.103)
* Harcırahların Gelir Vergisinden İstisna Tavanı
* Hizmet Erbabına İşverenlerce Yapılan Yemek Yardımları Tutarı GVK 23/8 Md.
* Hizmet Erbabına İşverenlerce Yapılan Ulaşım Yardımları Tutarı GVK 23/10 Md.
* İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının mahsuben iadesi
* Kamu Yararı Statüsündeki Dernekler
* Kazançlarda Beyan Sınırları ve İstisna Tutarları
* KDV Oranları
* Mesken Kira Gelirinde İstisna Tutarları (GVK Md.21)
* Menkul ve Gayri Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı (GVK Md.86)
* Oda Aidatlarının Ödenme Zamanı
* Özel İndirim Tutarı
* Özel Usulsüzlük Cezaları
* Parekende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı
* Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve faiz Oranları
* Sakatlık İndirimi Tutarı (GVK Md.31)
* Şirket Kuruluşlarında Ödenecek Damga Vergisi ve Tüketici Fonu
* Tam Tasdik Sınırı
* Tecil Faizi Oranları
* Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
* Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi
* Vergi Kodları
* Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi
* Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
* Yeniden Değerleme Oranları
* 2019 YILINDA UYGULANAN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MİKTARLARINI GÖSTERİR LİSTE
*
* Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler
* Asgari Geçim İndirimi
* Belge Türlerine Göre Sigorta Prim Oranları
* Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
* Çıraklara Verilecek Ücretin Asgari Haddi
* Gecikme zammında uygulanacak Dev.İç Br.Sn.Aylık Ortalamaları
* İdari Para Cezaları
* İsteğe Bağlı Sigorta Primleri
* İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
* İşsizlik Sigortası Miktar ve Ödeme süreleri
* İşsizlik Sigortası Ödeneği
* İşsizlik Sigortası Prim Oranları
* İşten Çıkış Nedenleri
* Kıdem Tazminatı Tavanı
* Konut Kapıcı Ücreti Ve Kesintiler
* Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
* Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
* Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Yardımı Tutarları
* Yıllık Ücretli İzinler

 

İletişim

0 530 406 32 06
0 507 973 55 18
bilgi@yasabul.com.tr

 https://www.yasabul.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/YSBIndir.png


NELER GÜNCEL

 

16/07 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530)

13/07 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)

09.07.2021  Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

26.06.2021 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)

22.06.2021 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4105)

14.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

09.06.2021 7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

08.06.2021 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13)

03.06.2021 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik YapılmasınaDair Tebliğ (Seri No: 36)

02.06.2021 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan TevkifatNispetlerine İlişkin .... Yer Alan Vergi Kesintisi

02.06.2021 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitineİlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062)

02.06.2021 Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7)

02.06.2021 SGK Genelge 2021/13

02.06.2021 SGK Genelge 2021/14

02.06.2021 SGK Genelge 2021/16

02.06.2021 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/28)

01.06.2021 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer AlanTevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar(Karar Sayısı: 4027)

 

VERGİ TAKVİMİ